Informatieve bijeenkomst 14 januari 2020

Informatiebijeenkomst Bedrijventereinenstrategie
19 december 2019 Daphne Nieuwenhuis

Bedrijventerreinenstrategie heeft ook een visie over Dobbewijk!

 

Gemeenten en bedrijfsleven in de 071-regio willen een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven behouden met voldoende en toekomstbestendige bedrijventerreinen. Daarom werd onlangs een “concept-ruimtelijke strategie Bedrijventerreinen 2020-2030 Ruimte voor bedrijven in de Economie071-gemeenten” gepresenteerd.
Deze strategie bevat keuzes en afspraken om in de toekomst te blijven voorzien in de vraag naar bedrijventerrein. Hierin is dus ook een visie voor bedrijventerrein Dobbewijk opgenomen.

Over de concept-strategie willen de initiatiefnemers en de gemeente Voorschoten graag met ondernemers op Dobbewijk van gedachten wisselen. U bent van harte uitgenodigd voor een informele bijeenkomst op:

Dinsdag 14 januari 2020
18.00 uur tot 20.00 uur
Locatie: Kantine De Groot Groep, Dobbeweg 30.

Programma:
Tijdens de bijeenkomst wordt op hoofdlijnen de concept-strategie uitgelegd. Ook zal er een informeel gesprek gevoerd worden met ondernemers over de strategie waarin uw eerste reactie op de gewenste koers wordt gepeild.

Vervolg:
Na de informele bijeenkomst volgt een formele inspraakprocedure waarin zienswijzen kunnen worden ingestuurd. Die procedure start naar verwachting in maart 2020. De gemeenteraden van Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude stellen uiteindelijk de definitieve strategie vast.

Aanmelden:
U kunt zich aanmelden via rvcooten@werkorganisatieduivenvoorde.nl. (Het liefst uiterlijk 7 januari 17.00 uur in verband met de planning.) Vanuit het bestuur van de BIZ Vereniging Dobbewijk zal ook afvaardiging aanwezig zijn.
Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met Roy van Cooten (contactfunctionaris gemeente Voorschoten), mobiel +31631627738.

Download hier de stukken die betrekking hebben op de Bedrijventerreinenstrategie:

Concept Bedrijventerreinenstrategie
Bijlagenrapport
Sociaal Economisch Profiel
Leidse toelichting
Toelichting Ondernemers