BIZ Dobbewijk

Een BIZ, een afgebakend gebied, maakt het mogelijk voor ondernemers om gezamenlijk te investeren in de kwaliteit van hun bedrijfsomgeving, waarbij alle ondernemers meebetalen. De gemeente stelt hiervoor een heffing in en keert de opbrengst uit aan de vereniging die de activiteiten namens de ondernemers uitvoert. De activiteiten van een BIZ zijn aanvullend op die van de gemeente.

kaart BIZ grens Dobbewijk (animatie)

BIZ Dobbewijk
In 2015 is gestart met een inventarisatie onder de ondernemers op bedrijventerrein Dobbewijk naar gewenste voorzieningen in het gebied die nu ontbreken, of die momenteel van een ander kwaliteitsniveau zijn dan gewenst. Uit deze inventarisatie kwamen een aantal activiteiten naar voren te weten:

  • Cameratoezicht entree terrein
  • Keurmerk Veilig Ondernemen
  • Bewegwijzering en entreebord
  • Parkmanagement
  • Onderzoek naar en opzet van collectieve inkoopvoordelen

(De BIZ is uitdrukkelijk niet bedoeld voor gemeentelijke taken: de gemeente blijft zorg dragen voor het gebruike­lijke onderhoud van alle wegen en paden binnen het BIZ-gebied die eigendom zijn van de gemeente, met inbegrip van openbaar groen, riolering en straatverlichting. Hiervoor is een onderhoudstekening BIZ gebied Dobbewijk en een onderhoudsplan opgesteld). 

Op basis van deze activiteiten is een BIZ plan en een begroting opgesteld en heeft er een informele draagvlakmeting plaatsgevonden. Hieruit is gebleken dat er voldoende draagvlak bij de ondernemers is voor dit plan. De gemeente is vervolgens gevraagd een formele draagvlakmeting uit te voeren. Hiervoor is een uitvoeringsovereenkomst ondertekend en een verordening opgesteld. De formele draagvlakmeting is gehouden van 7 november – 1 december 2016. De uitkomst was meer dan positief waardoor de BIZ Dobbewijk per 1 januari 2017 van kracht is gegaan.

Wie zijn BIZ-bijdrage plichtig bij de BIZ Dobbewijk?
Bijdrage plichtigen zijn ondernemers die binnen een BIZ gebied ondernemen. Het BIZ gebied is in de verordening opgenomen. Voor Dobbewijk is gekozen voor een BIZ-bijdrage voor gebruikers (en bij leegstand eigenaren).

Wat kost het?
Vanaf 2017 betaalt iedere ondernemer (gebruiker én eigenaar) binnen de BIZ Dobbewijk een WOZ-afhankelijke heffing. Deze ligt jaarlijks tussen de € 180, — en de € 1.500, –. De gemeente int de BIZ-bijdrage. Hiervoor ontvangt u jaarlijks van de gemeente een aanslag. Het geld dat de gemeente int met de heffing, keert zij als subsidie uit aan de BIZ-vereniging.

BIZ-bijdrage
De gemeente stuurt ieder jaar in het eerste kwartaal een aanslag, ongeveer gelijktijdig met de OZB-aanslag.