Onderzoek naar energiebesparing op Dobbewijk

Planvorming subsidie provincie aangevraagd voor QuickScan onderzoek “Energiek Dobbewijk”

De gemeente Voorschoten heeft bij de provincie een planvorming subsidie aangevraagd voor het plan “Energiek Dobbewijk”. Dit plan heeft ten doel te komen tot concrete acties van bedrijven over het realiseren van energiebesparing en duurzame energieopwekking op het bedrijventerrein Dobbewijk en te komen tot afspraken tussen bedrijven, de BIZ Vereniging Dobbewijk, de gemeente en de omgevingsdienst over energiebesparing en duurzame energieopwekking.

Om dit doel te bereiken zal met behulp van QuickScans de kansen op het gebied van energiebesparing, opwekken van energie en een alternatief voor aardgas in kaart worden gebracht. Vervolgens zal er een concreet voorstel opgesteld worden voor het uitvoeren van energiebesparingsmaatregelen, de opwek van energie en/of het toepassen van een alternatief voor aardgas, met inzicht in de kosten en opbrengsten (incl. subsidies) en een aanbod om de maatregelen uit te voeren.

De aanpak:
Na een gezamenlijke aftrap van het project (gemeente, BIZ Vereniging Dobbewijk en ondernemers) zullen individuele bedrijven (ong. 50 stuks) een QuickScan worden aangeboden. Daaruit rolt een individueel (financieel)voorstel op het gebied van besparingsmaatregelen, technische en financiële mogelijkheden zonnepanelen, voorstel alternatieve verwarming etc. Dit voorstel wordt met de individuele ondernemer besproken en er wordt gekeken of tot implementatie overgegaan kan worden.

Planning:
Zodra de subsidie is toegekend, kan met het onderzoek gestart gaan worden. In het projectplan is de gemeente uitgegaan van de volgende planning:

Individuele bedrijven

  • Quick Scans: november/maart
  • Concrete voorstellen: december/april
  • Besluiten tot uitvoering: december/mei

Gezamenlijke bedrijven/bedrijfsvereniging BIZ

  • Potentie Besparing/opwek/van gas los in beeld: januari
  • Verkennen mogelijke gezamenlijke acties: februari
  • bespreken en vaststellen plan vervolgacties: maart/april

Gemeente/Bedrijfsvereniging/ODWH/Holland Rijnland

  • Evaluatie aanpak en benoemen leerervaringen: maart/april


Financiën:
De aangevraagd subsidie bedraagt € 22.174

Ondernemers worden een eigen bijdrage gevraagd van € 370,00 voor het opstellen van de uitgewerkte voorstellen. De QuickScan zelf wordt de ondernemers aangeboden.

De totale projectkosten bedragen € 39.349. Dit is exclusief het door de ondernemers zelf gedragen gedeelte van de uitgewerkte voorstellen.

 

Het project is een samenwerking van de gemeente en de bedrijven. Opdrachtgever zijn het bestuur van de Ondernemersvereniging en het gemeentebestuur, op basis van een samenwerkingsovereenkomst. De gemeente vraagt de subsidie aan. De opdracht wordt aangestuurd en grotendeels uitgevoerd door de Parkmanager, in samenspraak met de bedrijfscontactfunctionaris van de gemeente. Ondersteuning wordt verleend door de omgevingsdienst West-Holland, de medewerker duurzaamheid van de gemeente en de procesadviseur energietransitie gebouwde omgeving van de provincie Zuid-Holland. Voor het voor zo ver nodig het (door)ontwikkelen van een Quick-scantool en het uitwerken van de voorstellen uit een QuickScan tot een concreet uitvoeringsvoorstel wordt een energie technisch bedrijf ingeschakeld.