OVV, COV en BIZ Dobbewijk trekken samen op voor een goed ondernemersklimaat!

Gemeente voorschoten wil een gat op de begroting dichten door de OZB voor niet-woningen te verhogen. Dit gat in de begroting is ontstaan door het afschaffen van de hondenbelasting.

De drie ondernemersverenigingen (OVV, COV en BIZ Dobbewijk) zijn van mening dat het een vreemde combinatie is. Wat heeft hondenbelasting immers te maken ondernemerspanden? In een gezamenlijk schrijven aan de gemeente hebben we onze zienswijze hierover weergegeven:

  • Hondenbelasting is onterecht, aangezien Voorschoten geen hondenbeleid voert.
  • De onroerende zaak belasting voor niet woningen (ozb n-w) is lager dan in de omliggende gemeenten.

Ondernemen in Voorschoten

Allereerst, de verhoging van ozb n-w zal in alle gevallen ten laste gaan van de ondernemers die in Voorschoten gevestigd zijn. Immers ingeval de ondernemer niet zelf het pand in eigendom heeft zal deze lastenverhoging ook door verhuurders direct of indirect worden doorberekend. Met andere woorden, de ondernemer betaalt de prijs. Deze prijs is gecalculeerd op een verhoging van meer dan 11% van deze ozb belasting waarbij de eerder geplande verhoging van 4,4% nog niet in is meegenomen. Kortom een lastenverzwaring van meer dan 16%!

In navolging van de landelijke politiek, is de Gemeenteraad van Voorschoten, blijkbaar in meerderheid, van mening dat de plaatselijke ondernemers “genoeg geld” hebben om nog een lastenverhoging te dragen. De tijd van Corona waarin veel ondernemers nauwelijks verdiensten hadden is vergeten. Dit terwijl veel MKB-ers nog steeds hun coronaschulden aan het afbetalen zijn en er nog weinig vet op de botten aanwezig is.

Geen oog is er voor de zeer matige staat waarin ons centrum verkeert en waar feitelijk de (geplande) leegstand alleen maar toeneemt. Geen zelfreflectie is aanwezig bij het gebrek aan daadkracht van de Gemeente omtrent de uitvoering van plannen om het centrum en het ondernemersklimaat in zijn algemeenheid te verbeteren. En dan toch deze verhoging……. Onbegrijpelijk.

Ondernemersfonds

In het coalitieakkoord staat het voornemen om een Ondernemersfonds op te richten. Hier word door interne en externe krachten energie in gestoken. De middelen van een dergelijk fonds komen uit opbrengsten van de onroerende zaakbelasting niet-woningen.  Een verdere verhoging van deze lasten bovenop de eerdere genoemde 16% zal de grondslag van een dergelijk fonds sterk aantasten. Met andere woorden, de kortzichtige afschaffing hondenbelasting tast ook dit Ondernemersfonds aan. Dit  terwijl het Ondernemersfonds als doelstelling is genoemd in het coalitieakkoord waar Voorschoten Lokaal deel van uitmaakt.

Lastenverlichting gerelateerd aan lastenverhoging

De motivatie voor het afschaffen van de hondenbelasting is dat de Gemeente geen “hondenbeleid”  voert. De Raad is dus van mening dat er een relatie moet bestaan tussen specifieke heffing en specifiek beleid. In dat geval stellen wij de vraag: op welke wijze de verhoging van de OZBNW dan besteed gaat worden?  Een aanname is dat het dan ook ten goede komt aan de eigenaren en gebruikers van deze onroerende zaken. Het zou wenselijk zijn dat deze specifieke besteding dan wordt gedeeld met de ondernemers van Voorschoten zodat meer draagvlak zou ontstaan voor deze belastingwending.

In de gemeentebegroting is € 430.000 gereserveerd voor “economie”. Dat is slechts 0.53% (dus iets meer dan een half procent) van de totale begroting. Een toevoeging van de hondenbelasting aan dit budget (een verhoging van 35% van het budget) zou dus zeer welkom zijn. De bedragen en percentages geven koud aan wat de positie is die Voorschotense ondernemers (in de visie van de Raad) innemen.

Namens de besturen van de ondernemersverenigingen is de gemeente dan ook verzocht het genomen besluit terug te draaien, dan wel gemotiveerd toe te zeggen dat de extra opbrengst van de ozb n-w ten goede komt aan de ondernemers in Voorschoten.