Verduurzaming bedrijventerrein Dobbewijk

Holland Rijnland gunt Dobbewijk de pilot “energiebesparing”

Holland-Rijnland werkt ter uitvoering van het tussen de gemeenten gesloten energie-akkoord via een aantal lijnen aan een energiezuinige en CO2-arme regio. Een van die lijnen is “energiebesparing”. In het werkprogramma van deze uitvoeringslijn is opgenomen om dit jaar te starten met een tweetal pilots voor een gebiedsgerichte aanpak van energiebesparing op bedrijventerreinen.

Doel van de pilots is het daadwerkelijk besparen van energie bij bedrijven, maar daarnaast het ontwikkelen van methodes, technieken en instrumenten om met behulp van een gebiedsgerichte aanpak energiebesparing bij bedrijven te versnellen.

Via de gemeenten is geïnventariseerd welke bedrijventerreinen daar een dergelijke pilot mee zouden willen en kunnen doen. Dobbewijk is als een potentieel geschikt bedrijventerrein naar voren gekomen.

In het Plan van Aanpak Energiebesparing is afgesproken dit jaar twee pilots op te starten voor een gebiedsgerichte aanpak van verduurzaming van bedrijfsterreinen. De bedoeling hiervan is praktisch te onderzoeken of gebiedsgerichte aanpak voor een bedrijventerrein effect heeft en wat daarvoor een geschikte aanpak is. Dit om (extra) energiebesparing te realiseren, duurzame energie te stimuleren en vervolgens de meest geschikte aanpak binnen de regio verder uit te kunnen rollen. Hiervoor is een project ‘verduurzaming bedrijventerreinen’ opgezet. De planning is om begin 2020 te starten met de pilot.